Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu zetr.sk, ktorý patrí do skupiny RONN/MEA

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Obchodné podmienky MEA Water Management Slovensko s.r.o., organizačná zložka platia pre nákup v internetovom obchode shop.zetr.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu shop.zetr.sk je MEA Water Management Slovensko s.r.o., , Areál PDP Drietoma, 913 03 Drietoma, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 40954/R IČO: 53393813, DIČ: SK2121373089.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami MEA Water Management Slovensko s.r.o.,  zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami MEA Water Management Slovensko s.r.o. zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Objednávka

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému (kópia objednávky) nie je potvrdenie objednávky. Potvrdenie objednávky vykonáva predávajúci emailom alebo telefonicky po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru uvedeného v objednávke.

Po potvrdení objednávky predávajúcim sa objednávka stáva záväznou pre obe strany, ak nedôjde zmluvnými stranami k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia objednávky. Za podstatné podmienky sa považuje predovšetkým presná špecifikácia tovaru uvedená v objednávke, počet objednaných ks, cena za tovar, cena dopravy, forma dopravy a predbežný termín doručenia. 

II. Storno objednávky

1. Storno objednávky zo strany predávajúceho

Bez udania dôvodu - tovar bol vypredaný, tovar sa už nevyrába alebo sa výrazne zmenila cena predávajúceho. V týchto prípadoch bude predávajúci kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo emailom a ponúkne podobný tovar v rovnakej cenovej relácii a kvalite, prípadne stornuje vykonanú objednávku. V prípade, že kupujúci za tovar zaplatil preddavok alebo celú výšku kúpnej ceny, bude mu celá zaplatená suma po telefonickej dohode v čo najkratšom termíne prevedená na jeho účet alebo zaslaná poštovou poukážkou. 

2. Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho telefonicky alebo emailom. Po záväznom potvrdení objednávky len v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru už došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov, ako zbytočná doprava a pod.

III. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení:

„Ak vám bol teda tovar doručený a prevzali ste ho, kontaktujte nás na telefónnom čísle 0918/412 920 a po dohode s obchodníkom ho zabaľte a zašlite späť na našu adresu so všetkými dokladmi, ktoré ste s nákupom tovaru dostali. Adresa pre zaslanie: MEA Water Management Slovensko s.r.o., (ZETR SK, s.r.o.), Areál PDP Drietoma, 913 03 Drietoma. Tovar zasielajte doporučene a poistený (odporúčame poistiť na hodnotu vráteného tovaru), pretože za jeho prípadnú stratu na ceste k nám neručíme. Zaslanie doporučene neznamená na dobierku.

TOVAR ZASLANÝ NA DOBIERKU NEBUDE NAŠIMI PRACOVNÍKMI PREVZATÝ.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme bankovým prevodom na Váš účet najneskôr do 14 dní po fyzickom prevzatí tovaru v sídle predávajúceho. V prípade nedodania kompletného tovaru alebo tovaru, ktorý by inak odporoval vyššie uvedeným podmienkam sa termín zaslania peňazí presúva do doby dodania plnohodnotného tovaru. Podľa zákona sme oprávnení účtovať kupujúcemu skutočné a zdokumentované náklady spojené s vrátením tovaru.“

V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu po vrátení objednaného tovaru.

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý, môže si predávajúci uplatniť náhradu škody.

IV. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

V. Platobné podmienky

V internetovom obchode shop.zetr.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmito spôsobmi:

A. dobierka - z dôvodu výskytu koronavírusu nie je možné platiť dobierkou, ojednávku je potrebné uhradiť vopred zálohovou faktúrou

(najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru doručovateľov alebo na pošte). - momentálne nedostupné

B. bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Unicredit bank. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí.

VI. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom odoslania záväzného potvrdenia objednávky, ktoré obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Cena dopravy závisí od hmotnosti a ceny zásielky. Bližšie informácie sú špecifikované v samostatnej sekcii Doprava a platba.

V prípade odmietnutia prevzatia tovaru zaslaného prostredníctvom prepravcu na základe platnej objednávky potvrdenej predávajúcim z iných než zákonných dôvodov je predávajúci oprávnený po kupujúcom požadovať úhradu skutočných nákladov, vzniknutých v súvislosti s prepravou tovaru, zvýšenú o zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny objednaného tovaru.

A. Faktúra – daňový doklad za nákup v internetovom obchode zetr.sk 

Faktúru za nákup tovaru v internetovom obchode posielame spolu s dodacím listom priamo v zásielke. 

B. Dodací list – záručný doklad 

Ak výrobcom nebol dodaný k tovaru záručný doklad, slúži dodací list vydaný firmou MEA Water Management Slovensko s.r.o., ako hlavný záručný list spolu s faktúrou ako príjmovým dokladom.

VII. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

- sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti 

- sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť

- sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny

- sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť 

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

VIII. Zľavy a akcie

V prípade, že zľava bude uplatnená v rozpore s pravidlami danej zľavy má predávajúci právo také uplatnenie zľavy odmietnuť. V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy. 

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

IX. Ochrana osobných údajov

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje, že uvedené údaje nie sú a nebudú predávané, prenajímané ani inak zdieľané s inými subjektmi. Výnimku tvorí len realizácia samotnej dopravy tovaru, kedy je potrebné uviesť základné osobné údaje pre doručenie objednaného tovaru. Osobné údaje, ktoré poskytujete pri objednaní slúžia výhradne na úspešné vybavenie vašej požiadavky a doručenie tovaru.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. 

Dodávateľ je oprávnený obchodné podmienky doplňovať či meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Umiestnením novej verzie všeobecných podmienok na tejto stránke zaniká platnosť predchádzajúcej verzie.